Kur'an-Kerim'de Sure İsimleri Ne Anlama Geliyor

Son Kitap olarak indirilen Kur'n-ı Kerim'de geçen surelere verilen isimlerin manaları nedir ? Hep birlikte bu merakımızı giderelim.

Kur'an-Kerim'de Sure İsimleri Ne Anlama Geliyor

Fatiha Suresi;

Bir şeyin başlangıcı anlamına geliyor. (Anahtar,açan) Surenin bir diğer adı ise Hamd suresi olup 7 ayetten meydana gelmektedir.

2. Bakara Suresi:

"Sığır, İnek" anlamına gelir. Adını 67-71. Ayetlerde Yahudilere kesilmesi emredilen sığırdan alır. Kur'an-ı Kerimin en uzun suresi olup 286 ayettir. Resulullah (s.a.v) Bakara suresi için "Kur'an-ın Çadırı" demiştir.

3. Ali-İmran Suresi:

"İmran'ın ailesi" anlamına gelmektedir. 34-37. Ayetlerde Adı geçen İmran, Hz. Meryem'in babasıdır. Ali-İmran suresi 200 ayettir.

4. Nisa Suresi:

"Kadınlar" anlamına gelir. 176 ayettir.

5. Maide Suresi:

"Sofra" anlamına gelmektedir. Adını 112-114. Ayetlerde geçen Hz İsa'nın havarilerin gökten indirilmesini istediği sofradan almaktadır. 120 ayettir.

6. En'am Suresi:

Koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir anlamı vardır. 165 ayettir.

7. A'raf Suresi:

"Cennet ve cehennem arasında yer alan yüksek yer" anlamına gelmektedir. Adını 46. Ve 48. Ayetlerde geçen A'raf kelimelerinden alır. 206 ayettir.

8. Enfal Suresi:

"Ganimetler" manasına gelmektedir. Adını 1. Ayetten almaktadır. 75 ayettir.

9. Tevbe Suresi:

104. Ayet tevbe ile ilgili olduğundan bu sureye tevbe adı verilmiştir. Tevbe; yapılan hatalardan ve günahlardan vazgeçip onu bir daha yapmamaya karar vermektir. Surenin bir diğer adı da "berae"dir. Bu da ilişkileri kesme (ultimatom) anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerimde başında besmele olmaksızın başlayan tek suredir. 129 ayettir.

10. Yunus Suresi:

98. Ayette Hz. Yunus'un (a.s) kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır. 109 ayettir.

11. Hud Suresi:

50-60. Ayetlerde Hz. Hud (a.s) dan bahsettiği için sureye bu ad verilmiştir. 123 ayettir.

12. Yusuf Suresi:

Surenin tamamında Hz. Yusuf (a.s)'ın meselesinden bahsettiği için sureye bu ad verilmiştir. 111 ayettir.

13. Ra'd Suresi:

"Gök gürültüsü" anlamına gelmektedir. Adını 13. Ayetten almaktadır.43 ayettir.

14. İbrahim Suresi:

35-41. Ayetlerde Hz. İbrahim (a.s)'ın duası geçtiğinden sureye bu ad verilmiştir. 52 ayettir.

15. Hicr suresi:

Hicr, Semud kavminin yaşadığı yerin adıdır ki bu kavme Hz. Salih (a.s) peygamber olarak gönderilmiştir. 80-84. Ayetlerde Hicr denilen yerde yaşayan insanlardan bahsedildiği için bu ad verilmiştir. 99 ayettir.

16. Nahl Suresi:

"Balarısı" anlamına gelmektedir. 68. Ayette balarısından bahsettiği için bu ad verilmiştir. 128 ayettir.

17. İsra Suresi:

"Gece yürüyüşü" anlamına gelmektedir. Adını 1. Ayetten almaktadır. 111 ayettir.

18. Kehf Suresi:

"Mağara" anlamına gelmektedir. 9-25. Ayetlerde "Ashabı Kehf" yani mağara arkadaşlarından bahsedildiği için sureye bu ad verilmiştir. 110 ayettir.

19. Meryem Suresi:

Surenin çoğunda Hz. Meryem'den bahsedildiği için bu adı almıştır. 98 ayettir.

20. Ta-Ha Suresi:

Surenin ilk ayetinde yer alan ta- ha harflerinden dolayı bu adı almıştır. 135 ayettir.

21. Enbiya Suresi:

"Peygamberler" anlamına gelmektedir. 112 ayettir.

22. Hacc Suresi:

Hacc ibadetinden bahseden 27. Ayetinden dolayı bu adı almıştır. 78 ayettir.

23. Mü'minun Suresi:

"İman edenler(mü'minler)" manasına gelmektedir. İsmini ilk ayetten almaktadır. 118 ayettir.

24. Nur Suresi:

"Aydınlatan şey, ışık" manalarına gelir. 35. Ayetinde geçen nur ibaresinden adını almaktadır. 64 ayettir.

25. Furkan Suresi:

"Hakkı batıldan ayırt eden" anlamına gelmektedir. Adını ilk ayetten alır. Furkan aynı zamanda Kur'an-ı Kerimin adlarından biridir. 77 ayettir.

26. Şuara Suresi:

"Şairler" anlamına gelmektedir. 224. Ayetinde şairlerden bahsettiği için bu adı almıştır. 227 ayettir.

27. Neml Suresi:

"Karınca" anlamına gelmektedir. 18. Ayette geçen karınca kelimesinden dolayı bu adı almıştır. Bu surenin başında ve 30. Ayetinde besmele vardır. 2 besmeleli sure neml suresidir. 93 ayettir.

28. Kassas Suresi:

"Olaylar, hikayeler" anlamına gelmektedir. 25. Ayetten ismini almıştır. 88 ayettir.

29. Ankebut Suresi:

"Örümcek" anlamına gelmektedir. 41. Ayetten ismini almıştır. 69 ayettir.

30. Rum Suresi:

Rum (Bizanslılar)'dan bahseden 2. Ayetten dolayı bu adı almıştır. 60 ayettir.

31. Lokman Suresi:

Hz.Lokman'dan bahsedildiği için bu adı almıştır. 34 ayettir.

32. Secde Suresi:

Secde etmek: "başı eğmek veya alnı yere koymak" anlamına gelir. Adını 15. Ayetten alır.30 ayettir.

33. Ahzab Suresi:

"Hizipler, topluluklar" anlamlarına gelmektedir. Hendek savaşının diğer adı Ahzab savaşıdır. Bu surede çoğunlukla Hendek savaşından bahsedildiği için bu adı almıştır. 37. Ayette ismi geçen "Zeyd Bin Harise" Kur'an'da adı geçen tek sahabidir. 73 ayettir.

34. Sebe Suresi:

Yemende bir yer ismidir. 15. Ayette Sebe halkından bahsedildiği için bu adı almıştır. 54 ayettir.

35. Fatır Suresi:

"Yaratıcı" anlamına gelmektedir. Adını ilk ayetten alır. 45 ayettir.

36. Yasin Suresi:

İlk ayetten ismini almaktadır. Ama mana olarak kesin bilinmemekle birlikte "ey insan" anlamına geldiğini söyleyenler olmuştur. 83 ayettir. Yasin suresi Kur'an'ın kalbidir.

37. Saffat Suresi:

"Saf tutmuş" manasına gelir. Adını ilk ayetten alır. Müfessirlerin çoğuna göre burada Allah'ın yemin ettiği saf saf olmuş olanlardan kasıt meleklerdir. 182 ayettir.

38. Sad Suresi:

İlk ayette geçen Sad harfinden ismini almıştır. 88 ayettir.

39. Zümer Suresi:

Zümre kelimesinin çoğuludur. "Topluluklar" manasına gelmektedir. Adını 71 ve 73. Ayetlerden almaktadır. 75 ayettir.

40. Mü'min Suresi:

"İman eden" anlamına gelmektedir.28-45. Ayetlerde Firavun ailesinden olup iman eden kişiden bahsedildiği için sureye bu ad verilmiştir. 85 ayettir.

41. Fussilet Suresi:

"Açıklanmıştır" anlamına gelmektedir. Adını 3. Ayetten almaktadır. Surenin bir diğer adı da Ha-Mim'dir. 54 ayettir.

42. Şura Suresi:

"Danışma" anlamına gelmektedir. Adını 38. Ayetten almaktadır. 53 ayettir.

43. Zuhruf Suresi:

"Altın ve mücevher" anlamına gelmektedir. Adını 35. Ayetten almıştır. 89 ayettir.

44. Duhan Suresi:

"Duman" anlamına gelmektedir. Adını 10. ayetten almaktadır. 59 ayettir.

45. Casiye Suresi:

"Diz üstü çökmek" manasına gelir. Adını 28. Ayetten alır. 37 ayettir.

46. Ahkaf Suresi:

"Kum tepeleri" anlamına gelir. Hz. Hud(a.s)'un kavminin yaşadığı bölgenin adıdır aynı zamanda. Adını 21. ayetten almaktadır. 35 ayettir.

47. Muhammed Suresi:

Adını 2. ayette geçen efendimiz Muhammed (s.s.v)'in adından alır. "Övülmüş" manasına gelmektedir. Surenin diğer adı da Kıtal (adam öldürmek)' dir. 38 ayettir.

48. Fetih Suresi:

"Açma, ele geçirme" anlamlarına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 29 ayettir.

49. Hucurat Suresi:

"Odalar" manasına gelmektedir. Adını 3. Ayetten almaktadır. 18 ayettir.

50. Kaf Suresi:

Kaf harfi ile başladığından bu adı almıştır. 45 ayettir.

51. Zariyat Suresi:

"Rüzgarlar" manasına gelmektedir. Adını 1. ayetten alır. 60 ayettir.

52. Tur Suresi:

1. Ayette geçen ve Hz Musa(a.s) üzerinde iken kendisine vahyin (Tevrat) geldiği dağın adıdır. 49 ayettir.

53. Necm Suresi:

"Yıldız" manasına gelmektedir. Adını ilk ayetten almaktadır. 62 ayettir.

54. Kamer Suresi:

"Ay" manasına gelmektedir. Adını ilk ayetten almaktadır. 55 ayettir

55. Rahman Suresi:

Allah'ın adlarından biri olan ve çok merhametli anlamına gelen rahman ismi ile başladığından sureye bu ad verilmiştir. Rahman bu dünya da iman etsin veya etmesin tüm kullarına merhamet eden manasında Allah'ın sıfatıdır. 78 ayettir.

56. Vakıa Suresi:

"Olay" demektir. Adını ilk ayette geçen ve kıyamet olayını anlatan ayetten almaktadır. 96 ayettir.

57. Hadid Suresi:

"Demir" manasına gelmektedir. Adını 25. Ayetten almaktadır. 29 ayettir.

58. Mücadele Suresi:

"Tartışmak" anlamına gelmektedir. Adını ilk ayetten almaktadır. 22 ayettir.

59. Haşr Suresi:

"Toplanmak, bir araya gelmek" manasına gelmektedir. Adını 2. ayetten almaktadır. 24 ayettir.

60. Mümtehine Suresi:

Diğer adı imtihan suresidir. Adını 10 ayetten almaktadır. 13 ayettir.

61. Saf Suresi:

"Dizi, sıra" anlamlarına gelmektedir. Adını 4. ayetten almaktadır. 14 ayettir.

62. Cuma Suresi:

Adını 9. Ayetten almaktadır. Cuma gününden bahsettiği için bu adı almıştır. 11 ayettir.

63. Münafikun Suresi:

Münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır. 11 ayettir.

64. Teğabun Suresi:

"Aldanma" anlamına gelmektedir. Adını 9. ayetten almaktadır. 18 ayettir.

65. Talak Suresi:

"Boşanma" anlamına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 12 ayettir.

66. Tahrim Suresi:

"Haram kılma" anlamına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 12 ayettir.

67. Mülk Suresi:

"Sahip olunan şeyler" anlamına gelmektedir. Tebareke suresi de denilmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 30 ayettir.

68. Kalem Suresi:

Bildiğimiz kalem anlamına gelmektedir. Nun suresi de denilmektedir. Adını 1. Ayetten almaktadır. 52 ayettir.

69. Hakka Suresi:

"Hak ve hakikat" manasına gelmektedir. "kıyamet" manası da verilmektedir. Adını 1. Ayetten almaktadır. 52 ayettir.

70. Me'aric Suresi:

"Yükselme dereceleri" manasına gelmektedir. Adını 3. Ayetten almaktadır. 44 ayettir.

71. Nuh Suresi:

Hz. Nuh'un mücadelesinden bahsettiği için bu adı almıştır. 28 ayettir.

72. Cin Suresi:

Cinlerin Kur'an-ı Kerimi dinleyip Müslüman olmalarından bahsettiği için bu adı almıştır. 28 ayettir.

73. Müzemmil Suresi:

"Örtünüp bürünen" anlamına gelmektedir. Adını 1. Ayetten almaktadır. 20 ayettir.

74. Müdessir Suresi:

"Örtüsüne bürünen" anlamına gelmektedir. Adını 1. Ayetten almaktadır. 56 ayettir.

75. Kıyamet Suresi:

Kıyamet gününden bahsedildiği için bu adı almıştır. Adını 1. Ayetten almaktadır. 40 ayettir.

76. İnsan Suresi:

İlk ayette geçen "insan" kelimesinden adını almıştır. 31 ayettir.

77. Mürselat Suresi:

"Gönderilenler" manasına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 50 ayettir.

78. Nebe Suresi:

"Haber" manasına gelmektedir. Adını 2. ayetten almaktadır. 40 ayettir.

79. Naziat Suresi:

"Söküp çıkaranlar" anlamına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 46 ayettir.

80. Abese Suresi:

"Yüzünü ekşitip, buruşturdu" anlamına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 42 ayettir.

81. Tekvir Suresi:

"Dürülmek" anlamına gelmektedir. Adını kıyamet alameti olarak 1. ayette geçen "güneş dürüldüğü vakit" ayetinden almıştır. 29 ayettir.

82. İnfitar Suresi:

"Yarılmak, çatlamak" anlamındadır. Bu surede de kıyamet vaktinden bahsederken birinci ayette "Gökyüzü yarıldığında" denilmekte ve sure adını ilk ayetten almaktadır. 19 ayettir.

83. Mutaffifin Suresi:

"Ölçüde ve tartıda hile yapanlar" manasına gelmektedir. Adını 1. Ayetten almaktadır. 36 ayettir.

84. İnşikak Suresi:

"Çatlamak, yarılmak, ikiye ayrılmak" manasına gelmektedir. Adını ilk ayetten almaktadır. 25 ayettir.

85. Buruc Suresi:

"Burçlar" anlamına gelmektedir. Adını 1. Ayetten almaktadır. 22 ayettir.

86. Tarık Suresi:

"Geceleyin gelen, şiddetlice vuran" anlamlarına gelmektedir. Ayette geçen manası ise 3. Ayette açıklanmıştır ki; o gece karanlığını delen bir yıldızdır. 17 ayettir.

87. A'la Suresi:

"Yüce" manasına gelen Allah'ın adıyla ilk ayeti başladığından bu adı almıştır. 19 ayettir.

88. Ğaşiye Suresi:

"Her tarafı kuşatan salgın" manasına gelmektedir ki kastedilen kıyamettir. Adını ilk ayetten almıştır. 26 ayettir.

89. Fecr Suresi:

"Tan yerinin ağarması, şafak" manalarına gelir. Adını ilk ayetten alır. 30 ayettir.

90. Beled Suresi:

"Belde, şehir" manalarına gelmektedir. Ayette belde olarak kastedilen Mekke'dir. 20 ayettir.

91. Şems Suresi:

"Güneş" manasındadır. Adını ilk ayetten alır. 15 ayettir.

92. Leyl Suresi:

"Gece" manasına gelmektedir. Adını ilk ayetten alır. 21 ayettir.

93. Duha Suresi:

"Kuşluk vakti" demektir. Adını ilk ayetten alır.11 ayettir.

94. İnşirah Suresi:

"Açılmak, genişlemek, sevinmek" manalarına gelir. Adını ilk ayetten alır. 8 ayettir.

95. Tin Suresi:

"İncir" demektir. Adını ilk ayetten alır. 8 ayettir.

96. Alak Suresi:

Efendimiz(s.a.v)'e ilk inen suredir ve İKRE' (oku) emriyle başlamaktadır. Bu yüzden bu surenin bir diğer adı da İKRA suresidir. Alak kelime olarak "kan pıhtısı, aşılanmış yumurta" manalarındadır. 19 ayettir. İlk emri "oku" olan ve adı "okunabilen" olan bir kitap: Kur'an-ı Kerim

97. Kadr Suresi:

Kur'an'ın yeryüzüne indirilmeye başladığı gece Kadir Gecesidir. Sure kadir gecesinden bahsettiği için bu adı almıştır.5 ayettir. İndiği geceye kadir, kıymet bahşeden ve indiği geceyi bin aydan (83 yıl) daha hayırlı yapan kitap: Kur'an-ı Kerim

98. Beyyine Suresi:

" Açık delil" manasındadır. Adını ilk ayetten alır. 8 ayettir.

99. Zilzal Suresi:

"Deprem, sarsıntı" manasındadır. Adını ilk ayetten alır. 8 ayettir.

100. Adiyat Suresi:

"Koşan atlar" demektir. Adını ilk ayetten alır. 11 ayettir.

101. Kari'a Suresi:

"Kapı çalan" demektir. Adını 1-3 ayetlerden almaktadır. 11 ayettir.

102. Tekasür Suresi:

" Çokluk yarışı, çokluk kuruntusu" anlamındadır. Adını ilk ayetten almaktadır. 8 ayettir.

103. Asr Suresi:

"Yüzyıl, ikindi vakti veya meyvenin suyunu çıkarmak" gibi manalara gelmektedir. Adını ilk ayetten alır. 3 ayettir.

104. Hümeze suresi:

" Arkasından çekiştirmek, alay etmek manalarına gelir. Adını ilk ayetten alır. 9 ayettir.

105. Fil suresi:

Bildiğimiz "Fil" manasına gelir. Adını ilk ayetten alır. Efendimiz aleyhiselatu wesselamın doğduğu yıl meydana gelen fil vakasını anlatır. 5 ayettir.

106. Kureyş suresi:

Adını ilk ayette geçen Kureyş'ten alır. Peygamberimiz (s.a.v)'in de mensubu bulunduğu kabilenin adı Kureyş'tir. 4 ayettir.

107. Ma'un suresi:

Adını son ayetten alır. "Birine kullanması için verilen yardım veya zekat" manalarına gelir.7 ayettir.

108. Kevser suresi:

"Çok nimet" manasına gelir. Kevser cennette bir havuzun da adıdır. Ama ayette geçen şekli, surenin bütünü ve nüzul zamanı göz önüne alındığında burada kasdedilen kevser'in Hz. Fatıma olması kuvvetle muhtemeldir. Kevser aynı zamanda Hz. Fatıma'nın lakabıdır. 3 ayettir ve Kur'an'ın en kısa suresidir.

109. Kafirun suresi:

"Kafirler" demektir. Adını ilk ayetten almaktadır. 6 ayettir.

110. Nasr suresi:

"Yardım" demektir. Adını ilk ayetten alır. 3 ayettir.

111. Tebbet suresi:

"Kurusun veya yuh olsun" manasındadır. Hz. Muhammed(s.a.v)'in amcası (ve islam düşmanı olan aynı zamanda) ebu leheb hakkında inmiştir. 5 ayettir.

112. İhlas suresi:

"Samimi olmak, içtenlik" manalarına gelir. 4 ayettir.

113. Felak suresi:

"Sabah veya yarmak" manasına gelir. Adını ilk ayetten alır.5 ayettir.

114. Nas suresi:

"İnsanlar" demektir.adını 1-3. Ayetlerden alır. 6 ayettir. Felak ve nas surelerine birlikte "muavizeteyn" yani "iki koruyucu" denir.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020, 13:21

Müslüm Söyler

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner26

banner34

banner25