HER YÖNÜYLE KONKORDATO

Özellikle 2018 yılından itibaren konkordato ilan eden şirketlerin sayısı arttı. Bu artış ile birlikte sıkça duyduğumuz konkordato nedir, nasıl işler, şartları nelerdir, nereye başvurulur ve sonuçları nasıl olur. İş dünyamıza ışık tutması açısından bu yazımızda yukarıdaki sorulara cevap bulmaya çalışacağız.

           

KONKORDATO NEDİR ?

İtalyanca "concordato" kelimesinden dilimize geçen 'konkordato'nun Türkçe karşılığı "iflas anlaşması"dır. "Batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma" anlamına gelen konkordato, ilk kez, Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar için kullanılmıştır.

KONKORDATO ŞARTLARI NELERDİR? BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Mali durumu bozularak ödeme gücünü kaybetmiş ve konkordato hükümlerinden faydalanmak isteyen borçlu, Asliye Ticaret Mahkemesine başvurur. Konkordato sürecinde borçlarını ödeyebileceği durumu gösteren projesini ve ayrıntılı bilançosunu veren borçlunun teklifi, konkordato süresi verilebilmesi için uygun şartlarının olup olmadığı araştırılıp incelenir. Borçlunun varlıklarının, borçların en az yüzde 50'sini karşılamaya yetip yetmeyeceği ve borçlunun teklifinin varlıklarıyla uygun olup olmadığını tespit etmek için İcra Tetkik Mercii bilirkişiye başvurur.

Finansal yapısı önemli ölçüde bozulan iyi niyetli ve dürüst borçlu işletmeleri ve kooperatifleri korunmayı amaçlayan bir sistemdir. Burada, borçlunun talebinin bulunması gerekmektedir. Borçlunun talebi üzerine, konkordato müessesesi işlemeye başlar. Konkordato müessesesi 4 bölümden oluşur.

1- Adi Konkordato

2- İflastan Sonra Konkordato

3- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato

4- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

KONKORDATO SÜRECİNDE NELER YAPILIR ?  NELER YAPILMAZ ?

Yapılabilenler ;

- Borçlu, konkordato süreci boyunca malları üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir.

- Her şey konkordato komiserinin denetimindedir.

Yapılamayanlar ;

- Mallarını rehnetmek

- Gayri menkullerini satmak ve gayri menkulleri üzerinde ayni hak tesis etmek

- Kefil olmak

- İvazsız tasarruflarda bulunmak (bağışlama, ariyet gibi)

KONKORDATO SÜRESİ

Borçlunun borçlarını mali gücüne göre yapılandırması ve iflastan kurtulması olan konkordato’ya başvurulabilmesi için belirli şartların oluşması gerekmektedir. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurunun ardından İcra Tetkik Mercii Hakimliği şartları kabul ederse borçluya belli bir zaman tanınmaktadır. Bu zaman borçlu için iki aylık bir süre zarfıdır. Bu süre zarfı içerisinde İcra Tetkik Mercii Hakimliği borçluya konkordato komiseri atamaktadır. Bu komiser mehil verildiğini ilan etmektedir. Konkordato süresi kararın verildiği günden itibaren ikinci ayın sonunda bitmektedir. Konkordato komiseri iki aylık süre içerisinde raporlarını ve konkordato dosyalarını mahkemeye iletmek zorundadır. Konkordatonun raporları sonucu ticaret mahkemesi konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceğine karar verir.

KONKORDATO SÜRESİNİN SONUÇLARI NELERDİR ?

Konkordato, Alacaklının borçludan borçları için belli oranda feragat etmesi ve borçluyu iflastan kurtarmasıdır.  Ancak borçlu için iki aylık bir süreç vardır. Bu iki aylık süreç içerisinde borçlu mali gücüne göre borçlarının en az %50’sini karşılayabilecek düzeyde bir mal varlığına sahip olması gerekmektedir. Borçlu kendi mal varlığı üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir ancak bu durum konkordato komiserinin yetki alanındadır. Aynı zamanda konkordato süresince borçluya icra takibi uygulanamaz.

KONKORDATO KOMİSERİ NEDİR ?

Borçlunun gerekli şartları taşıdığı sonucuna varılırsa, borçluya konkordato süreci tayin edilir ve komiser atanır. Borçlu, bilançosunda yazılı mal ve kıymetleri, konkordato mühletinin verilmemesi halinde, bilançoyu icra mahkemesine sunduğu tarihten bir sene içinde takibe uğradığı taktirde 162'inci madde uyarınca göstermeye mecburdur. Konkordato mühleti kaldırılmış veya konkordato tasdik edilmemişse bunların kesinleşmesi tarihlerinden itibaren bir sene ve konkordato feshedilmişse feshin kesinleşmesinden altı ay müddetle borçlu için aynı mecburiyet vardır.


25.04.2019
İRFAN ARABACI
SMMM – BAĞIMSIZ DENETÇİ

YORUM EKLE

banner26

banner28